logo

Janie Baskin

Janie Baskin
Musical Rift
Mixed Media
9 x12
janiebaskin@gmail.com
baskin-musical
Janie Baskin
Party Dress
Mixed Media
11×14
janiebaskin@gmail.com
baskin-dress
Date: January 11, 2015